Sep 16, 2009

Wirtualny Portfel MonaVie to pionierskie rozwi?zanie s?u??ce do otrzymywania i zarz?dzania Twoimi zarobkami.

Ustawienia Wirtualnego Portfela MonaVie
U?ywaj p?atno?ci bezpo?redniej z konta na zakupy produktów
Informacje na temat kosztów utrzymania oraz op?at

Ustawienia oraz korzystanie z Twojego Wirtualnego Portfela MonaVie

Podobnie jak w przypadku wirtualnego konta bankowego, Wirtualny Portfel MonaVie zapewnia Ci bezpiecze?stwo w przesy?aniu Twoich ?rodków na konta w Polsce wg w?asnego uznania.

Inne korzy?ci jakie daje Wirtualny Portfel MonaVie to:

 • Ca?odobowy, 24-godzinny dost?p do wyp?aconych prowizji
 • Mo?liwo?? ?ledzenia p?atno?ci oraz dokonywanych transakcji
 • Mo?liwo?? wgrywania informacji do pliku roboczego Microsoft Excel
 • Narz?dzie s?u??ce do wymiany walut, tj. mo?liwo?? zamiany Twoich prowizji na walut? obc?*

W momencie kiedy twój Wirtualny Portfel MonaVie zasilony zostanie ?rodkami po raz pierwszy, poinformujemy Ci? o tym fakcie przesy?aj?c Ci emaila. Od tego momentu rozpoczyna si? proces aktywacji, po zako?czeniu którego b?dziesz mia? mo?liwo?? rozpocz?cia korzystania z Wirtualnego Portfela MonaVie.

AKTYWACJA TWOJEGO KONTA

 1. Wejd? na stron? Wirtualnego Portfela MonaVie, któr? otrzyma?e? w mailu od nas tj. www.monaviecommissions.com.
 2. Naci?nij Aktywuj Konto
 3. Wpisz swój numer Identyfikacyjny Dystrybutora MonaVie oraz wybierz dat? swojego urodzenia
 4. Wykonuj kolejne polecenia zgodnie z wy?wietlanymi na stronie instrukcjami wype?niaj?c wszystkie wymagane pola

W momencie, gdy ju? si? zalogujesz na swoim koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie, system umo?liwi Ci ustawienie automatycznego przesy?ania ?rodków na bazie tygodniowych lub miesi?cznych wyp?at lub w jakimkolwiek innym terminie w momencie gdy saldo osi?gnie ustalony przez Ciebie poziom.

WYP?ATA ?RODKÓW

 1. Naci?nij WYP?ATA
 2. Wybierz konto, na które maj? by? przes?ane ?rodki lub stwórz nowe konto.
 3. Wpisz kwot? przelewu
 4. 4) Sprawd? dane oraz naci?nij ZATWIERDZ

USTAWIENIA AUTOMATYCZNYCH WYP?AT

 1. Zaloguj si? do swojego konta w Wirtualnym Portfelu MonaVie na www.monaviecommissions.com.
 2. Wybierz PROFIL
 3. Wybierz Dodaj/Uzupe?nij zaraz przy opcji „Konfiguracja automatycznych wyp?at"(pod „Inne informacje")
 4. Wybierz konto, na które maj? by? przes?ane ?rodki lub stwórz nowe konto.
 5. Wybierz planowanie automatycznych wyp?at
 6. Wpisz kwot? przelewu lub wybierz „pe?n? kwot?"
 7. Sprawd? dane oraz naci?nij ZATWIERDZ

Zach?camy Ci? do zapoznania si? z dokumentem „Najcz??ciej zadawane pytania", który zawiera odpowiedzi na wiele wa?nych tematów. Je?eli masz pytania dotycz?ce strony internetowej, Wirtualnego Portfela MonaVie, prosz? wys?a? wiadomo?? na adres email polska@monavie.com.

Ka?dego dnia MonaVie stara si? usprawni? dzia?anie naszych stron internetowch. Na przyk?ad za par? tygodni, kiedy b?dzie mo?na u?ywa? polskiej waluty, Wirtualny Portfel b?dzie tak?e dost?pny w j?zyku polskim.

Szczegó?owe informacje na temat wyp?at swoich tygodniowych prowizji znajdziesz na stronie swojego Wirtualnego Biura. Wci?nij Informacje o Dystrybutorze, a nast?pnie Historia w zak?adce "Prowizje".

*Podlega podatkowi potr?canemu bezpo?rednio przez firm?

† Informacja ta wys?ana jest na twój prywatny adres e-mailowy, który poda?e? przy rejestracji oraz zatwierdzi?e? w swoim Wirtualnym Biurze. Upewnij si? prosz? czy informacja tak jest nadal aktualna.

wró? do poprzedniej strony

Skorzystaj z opcji "Bezpo?rednia P?atno??" przy zakupie produktów

Firma MonaVie ma przyjemno?? przedstawi? Ci now? metod? dokonywania p?atno?ci za zamawiane produkty oraz materia?y szkoleniowe poprzez Twoje Wirtualne Biuro lub kontakt telefoniczny z Biurem Obs?ugi Dystrybutorów.

Uproszczenie procesu p?atno?ci

Nasza nowa opcja udost?pniona w Wirtualnym Portfelu MonaVie - "Bezpo?rednia P?atno??", upraszcza proces dokonywania p?atno?ci za dokonywane zakupy produktów MonaVie. P?atno?ci mo?na b?dzie regulowa? ze ?rodków w?asnych zebranych na koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie uzyskanych z prowizji.

Mo?esz skorzysta? z nowego narz?dzia poprzez dokonanie prostego wyboru opcji „Bezpo?rednia P?atno??" w chwili sk?adania swojego kolejnego zamówienia w Wirtualnym Biurze.

Przy dokonywaniu zakupów nie wymagane jest nawet posiadanie rachunku bankowego

Mo?liwo?? dokonywania "Bezpo?rednich p?atno?ci" zamienia Twoje konto w wyj?tkowe, internetowe narz?dzie s?u??ce do dokonywania p?atno?ci oraz stanowi kolejne udogodnienie przedstawione w Wirtualnym Portfelu. Oznacza to, ?e mo?esz przeznacza? prowizje uzyskane w ramach wynagrodzenia, na kupowanie produktów, bez konieczno?ci dokonywania p?atno?ci za pomoc? karty kredytowej czy zak?adania rachunków bankowych. Udogodnienie to równie? zwalnia Ciebie z przesy?ania najpierw ?rodków z Wirtualnego Portfela MonaVie na odr?bne konto bankowe aby pó?niej z powrotem dokonuj?c kolejnego zakupu dokonywa? kolejnej transakcji z u?yciem jeszcze innej metody.

Jak zawsze Wirtualny Portfel MonaVie zapewnia Tobie dost?p do szczegó?owych raportów oraz mo?liwo?ci ?ledzenia p?atno?ci. Dzi?ki korzystaniu z opcji „Bezpo?redniej P?atno?ci” mo?esz w sposób wygodny i prosty ?ledzi? i zarz?dza? swoimi finansami zwi?zanymi z jednym biznesem (www.monaviecommissions.com), oddzielaj?c te transakcje od Twoich prywatnych finansów.

Wyj?tkowe Narz?dzie Biznesowe

Wyj?tkow? mo?liwo?ci? jak? daje jeszcze Wirtualny Portfel MonaVie jest opcja przesy?ania ?rodków pomi?dzy ró?nymi kontami, pomi?dzy dystrybutorami w ramach jednego, zamkni?tego systemu. Korzystanie z „Bezpo?rednich P?atno?ci" oraz innych dodatkowych opcji udost?pnionych dla Ciebie w ramach Wirtualnego Portfela MonaVie, stanowi o sile i ogromnych mo?liwo?ciach jakie daje system. Narz?dzie to pozwoli Tobie rozwija? w?asny biznes oraz ma szans? pos?u?y? wi?kszej liczbie dystrybutorów.

Podczas sk?adania zamówienia przez Internet i swoje Wirtualne Biuro zwró? prosz? uwag? czy posiadasz odpowiedni? wielko?? ?rodków na swoim koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie, tak aby wystarczy?y one na pokrycie wszelkich kosztów zwi?zanych z zamówieniem (dotyczy to równie? podatku oraz kosztów wysy?ki). Po zalogowaniu si? do swojego Wirtualnego Biura b?dziesz móg? sprawdzi? saldo swoich ?rodków jakie znajduj? si? w Twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie.

Je?eli chcia?by? zap?aci? za swoje zamówienie wykorzystuj?c kombinacj? p?atno?ci tj. cz??ciowo p?ac?c ze ?rodków zgromadzonych na koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie oraz cz??ciowo p?ac?c wykorzystuj?c inn? form? p?atno?ci (np. kart? kredytow?), prosimy Ci? o kontakt z Biurem Obs?ugi Dystrybutorów i z?o?enie takiego zamówienia przez telefon.

Nowe opcje systemu "Bezpo?rednia P?atno??" ju? wkrótce

Aktualnie "Bezpo?rednia P?atno??" jest dost?pna jedynie dla zamówie? indywidualnych oraz dla tych, które nie s? realizowane za pomoc? programu Automatycznej Wysy?ki. W najbli?szej przysz?o?ci jednak b?dziesz móg? dokonywa? p?atno?ci za transakcje wykonywane w programie Automatyczna Wysy?ka jak równie? dokonywa? cz??ciowych p?atno?ci wchodz?c na swoje Wirtualne Biuro i konto we Wirtualnym Portfelu MonaVie.

Ju? niebawem kolejne og?oszenia nowych rozwi?za? w systemie "Bezpo?rednia P?atno??".

wró? do poprzedniej strony

Wirtualny Portfel MonaVie: Koszty utrzymania i op?aty

Wirtualny Portfel MonaVie umo?liwia Ci dost?p do Twojego konta u?ywaj?c Twojego Numeru Dystrybutora. Maj?c tak? mo?liwo?? mo?esz logowa? si? do zarówno swojego Wirtualnego Biura jak i Wirtualnego Portfela MonaVie u?ywaj?c jeden, ten sam numer.

Mo?esz uzyska? dost?p do swojego konta w Wirtualnym Portfelu MonaVie w jeden z trzech sposobów:

 • Nr Identyfikacyjny Dystrybutora
 • Nr Identyfikacyjny Wirtualnego Portfela MonaVie
 • Adres email zapisany w twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie

Koszty utrzymania konta

Miesi?czny koszt utrzymania konta to op?ata w wysoko?ci 0,70 Euro pobierana z Twoich ?rodków na koncie lecz tylko w przypadku je?eli z niego korzysta?e? (by?e? aktywny) w trakcie ostatnich 4 tygodni. MonaVie pokryje koszty utrzymania Twojego konta je?eli osi?gn??e? rang? i otrzymujesz prowizje z pozycji Br?zowy Kierownik (Bronze Executive) lub wy?ej w którymkolwiek okresie trwania uprzedniego miesi?ca.

Transakcje wyp?aty ?rodków
Op?ata za realizacj? przelewu wynosi jedynie 2,50 Euro za ka?dorazow? wyp?at? ?rodków.

Przypominamy, ?e opcja wyp?aty ?rodków umo?liwia Ci przelewanie Twoich pieni?dzy na Twoje prywatne konta bankowe. Mo?esz ograniczy? liczb? dokonywanych transakcji poprzez aktywacj? opcji Automatyczna Wyp?ata, która dost?pna jest w Twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie. Narz?dzie to umo?liwia Tobie przelewanie ?rodków na bazie tygodniowych lub miesi?cznych wyp?at lub w jakimkolwiek innym terminie w momencie gdy saldo osi?gnie ustalony przez Ciebie poziom.

Zach?camy Ci? równie? do korzystania z opcji "Bezpo?rednia P?atno??", która to umo?liwia dokonywanie p?atno?ci za zamawiane produkty ?rodkami znajduj?cymi si? na Twoim rachunku w Wirtualnym Porfelu MonaVie.

Ponadto korzystanie z tej opcji zamienia Twój Wirtualny Portfel MonaVie w wyj?tkowe narz?dzie s?u??ce do regulowania p?atno?ci zdejmuj?c z Ciebie obowi?zek przysy?ania ?rodków na inne konta. Obecnie mo?esz korzysta? z tej opcji dokonuj?c zakupów poza programem Automatyczna Wysy?ka poprzez swoje Wirtualne Biuro lub dzwoni?c na numer Biura Obs?ugi Dystrybutorów.

Je?li masz jakiekolwiek pytania zadzwo? prosz? do naszego reprezentanta Biura Obs?ugi Dystrybutorów pod bezp?atny numer 00 800 121 37 38 lub wy?lij email na adres polska@monavie.com.

wró? do poprzedniej strony