Pages

First Last

Sep 24, 2009

Like Heaven on Earth—A Letter from Cheryl Brown, Diamond Executive

Dear Friends,

Bob and I just got back from Diamond Destination 2009! Words cannot do this trip justice. It has forever changed our lives and how we feel about the passion and elegance of the management of this company. Nothing has ever come close to what we experienced in Maui.

Here are a few highlights (so you will know what to expect when you go): The day before we flew to Hawaii, MonaVie put $1,570 of spending money in our account. Both of our flights were paid for. When we arrived in Maui, we picked up our rental car for the week (paid for by MonaVie) then drove to the five-star Grand Wailea Resort Hotel & Spa.

At the welcome breakfast, guess who was there to greet us with a big hug: Dallin Larsen, of course! MonaVie also treated us to a live luau right along the ocean with the warm wind blowing on our faces as the sun set.

Every morning we were treated to an elaborate breakfast overlooking the breathtaking ocean. Every night lovely notes were left in our room along with thoughtful gifts, including chocolate-covered strawberries, cheese and crackers, fruit baskets, and bottles of MonaVie. We were given backpacks, beach towels, and commemorative Diamond Destination 2009 t-shirts.

At the farewell dinner, I was in awe as I reflected on our amazing week. All the people that I had watched and admired on the Momentum DVD or heard on stage at an event were actually real people. They are all just ordinary people like you and me—people with big hearts and big dreams who wanted something more out of life for their families and friends. It made me realize that all things are possible for those who believe. It really was like heaven on Earth.

Bob and I are in awe of what we have. This is a business opportunity that will never come around in our lifetime again. If you are looking for something better to come along, stop looking. This is it!

It doesn't matter where you are right now. The only thing that matters is what you believe. We don't always know how we will get there; we just know that we will get there. If someone had told me a year ago that I'd be sitting on a beach in Maui compliments of a fruit juice company, I would have said they were out of their mind. I am in the fashion industry, and my husband is a truck driver. The last thing I thought we'd be doing is pouring juice in people's living rooms. Well, here we are today doing just that!

My heart goes out to all of you with great love and great admiration. Thank you for what you bring to us and to the people that you help and inspire. Aloha and we'll see you at the next Diamond Destination!

Cheryl Brown,
Diamond Executive

Sep 21, 2009

Homestead-Miami Open Meeting


Homestead, Florida
Friday, October 9, 2009
7:30–9 p.m.

Location
Keys Gate Golf & Tennis Club
2300 SE Palm Drive
Homestead, Florida 33035
Phone: 305-230-0300

Speakers
Henry Marsh, Founder and Vice Chairman
Devin Thorpe, Chief Financial Officer
Matt and Kim Curtis, Black Diamond Executives

Special Guest
Tomas Scheckter, MonaVie EMV IndyCar Driver

Registration
US$5; there will also be a limited number of free t-shirts available

For more information, please visit www.brighart.com

Sep 16, 2009

Wirtualny Portfel MonaVie to pionierskie rozwi?zanie s?u??ce do otrzymywania i zarz?dzania Twoimi zarobkami.

Ustawienia Wirtualnego Portfela MonaVie
U?ywaj p?atno?ci bezpo?redniej z konta na zakupy produktów
Informacje na temat kosztów utrzymania oraz op?at

Ustawienia oraz korzystanie z Twojego Wirtualnego Portfela MonaVie

Podobnie jak w przypadku wirtualnego konta bankowego, Wirtualny Portfel MonaVie zapewnia Ci bezpiecze?stwo w przesy?aniu Twoich ?rodków na konta w Polsce wg w?asnego uznania.

Inne korzy?ci jakie daje Wirtualny Portfel MonaVie to:

 • Ca?odobowy, 24-godzinny dost?p do wyp?aconych prowizji
 • Mo?liwo?? ?ledzenia p?atno?ci oraz dokonywanych transakcji
 • Mo?liwo?? wgrywania informacji do pliku roboczego Microsoft Excel
 • Narz?dzie s?u??ce do wymiany walut, tj. mo?liwo?? zamiany Twoich prowizji na walut? obc?*

W momencie kiedy twój Wirtualny Portfel MonaVie zasilony zostanie ?rodkami po raz pierwszy, poinformujemy Ci? o tym fakcie przesy?aj?c Ci emaila. Od tego momentu rozpoczyna si? proces aktywacji, po zako?czeniu którego b?dziesz mia? mo?liwo?? rozpocz?cia korzystania z Wirtualnego Portfela MonaVie.

AKTYWACJA TWOJEGO KONTA

 1. Wejd? na stron? Wirtualnego Portfela MonaVie, któr? otrzyma?e? w mailu od nas tj. www.monaviecommissions.com.
 2. Naci?nij Aktywuj Konto
 3. Wpisz swój numer Identyfikacyjny Dystrybutora MonaVie oraz wybierz dat? swojego urodzenia
 4. Wykonuj kolejne polecenia zgodnie z wy?wietlanymi na stronie instrukcjami wype?niaj?c wszystkie wymagane pola

W momencie, gdy ju? si? zalogujesz na swoim koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie, system umo?liwi Ci ustawienie automatycznego przesy?ania ?rodków na bazie tygodniowych lub miesi?cznych wyp?at lub w jakimkolwiek innym terminie w momencie gdy saldo osi?gnie ustalony przez Ciebie poziom.

WYP?ATA ?RODKÓW

 1. Naci?nij WYP?ATA
 2. Wybierz konto, na które maj? by? przes?ane ?rodki lub stwórz nowe konto.
 3. Wpisz kwot? przelewu
 4. 4) Sprawd? dane oraz naci?nij ZATWIERDZ

USTAWIENIA AUTOMATYCZNYCH WYP?AT

 1. Zaloguj si? do swojego konta w Wirtualnym Portfelu MonaVie na www.monaviecommissions.com.
 2. Wybierz PROFIL
 3. Wybierz Dodaj/Uzupe?nij zaraz przy opcji „Konfiguracja automatycznych wyp?at"(pod „Inne informacje")
 4. Wybierz konto, na które maj? by? przes?ane ?rodki lub stwórz nowe konto.
 5. Wybierz planowanie automatycznych wyp?at
 6. Wpisz kwot? przelewu lub wybierz „pe?n? kwot?"
 7. Sprawd? dane oraz naci?nij ZATWIERDZ

Zach?camy Ci? do zapoznania si? z dokumentem „Najcz??ciej zadawane pytania", który zawiera odpowiedzi na wiele wa?nych tematów. Je?eli masz pytania dotycz?ce strony internetowej, Wirtualnego Portfela MonaVie, prosz? wys?a? wiadomo?? na adres email polska@monavie.com.

Ka?dego dnia MonaVie stara si? usprawni? dzia?anie naszych stron internetowch. Na przyk?ad za par? tygodni, kiedy b?dzie mo?na u?ywa? polskiej waluty, Wirtualny Portfel b?dzie tak?e dost?pny w j?zyku polskim.

Szczegó?owe informacje na temat wyp?at swoich tygodniowych prowizji znajdziesz na stronie swojego Wirtualnego Biura. Wci?nij Informacje o Dystrybutorze, a nast?pnie Historia w zak?adce "Prowizje".

*Podlega podatkowi potr?canemu bezpo?rednio przez firm?

† Informacja ta wys?ana jest na twój prywatny adres e-mailowy, który poda?e? przy rejestracji oraz zatwierdzi?e? w swoim Wirtualnym Biurze. Upewnij si? prosz? czy informacja tak jest nadal aktualna.

wró? do poprzedniej strony

Skorzystaj z opcji "Bezpo?rednia P?atno??" przy zakupie produktów

Firma MonaVie ma przyjemno?? przedstawi? Ci now? metod? dokonywania p?atno?ci za zamawiane produkty oraz materia?y szkoleniowe poprzez Twoje Wirtualne Biuro lub kontakt telefoniczny z Biurem Obs?ugi Dystrybutorów.

Uproszczenie procesu p?atno?ci

Nasza nowa opcja udost?pniona w Wirtualnym Portfelu MonaVie - "Bezpo?rednia P?atno??", upraszcza proces dokonywania p?atno?ci za dokonywane zakupy produktów MonaVie. P?atno?ci mo?na b?dzie regulowa? ze ?rodków w?asnych zebranych na koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie uzyskanych z prowizji.

Mo?esz skorzysta? z nowego narz?dzia poprzez dokonanie prostego wyboru opcji „Bezpo?rednia P?atno??" w chwili sk?adania swojego kolejnego zamówienia w Wirtualnym Biurze.

Przy dokonywaniu zakupów nie wymagane jest nawet posiadanie rachunku bankowego

Mo?liwo?? dokonywania "Bezpo?rednich p?atno?ci" zamienia Twoje konto w wyj?tkowe, internetowe narz?dzie s?u??ce do dokonywania p?atno?ci oraz stanowi kolejne udogodnienie przedstawione w Wirtualnym Portfelu. Oznacza to, ?e mo?esz przeznacza? prowizje uzyskane w ramach wynagrodzenia, na kupowanie produktów, bez konieczno?ci dokonywania p?atno?ci za pomoc? karty kredytowej czy zak?adania rachunków bankowych. Udogodnienie to równie? zwalnia Ciebie z przesy?ania najpierw ?rodków z Wirtualnego Portfela MonaVie na odr?bne konto bankowe aby pó?niej z powrotem dokonuj?c kolejnego zakupu dokonywa? kolejnej transakcji z u?yciem jeszcze innej metody.

Jak zawsze Wirtualny Portfel MonaVie zapewnia Tobie dost?p do szczegó?owych raportów oraz mo?liwo?ci ?ledzenia p?atno?ci. Dzi?ki korzystaniu z opcji „Bezpo?redniej P?atno?ci” mo?esz w sposób wygodny i prosty ?ledzi? i zarz?dza? swoimi finansami zwi?zanymi z jednym biznesem (www.monaviecommissions.com), oddzielaj?c te transakcje od Twoich prywatnych finansów.

Wyj?tkowe Narz?dzie Biznesowe

Wyj?tkow? mo?liwo?ci? jak? daje jeszcze Wirtualny Portfel MonaVie jest opcja przesy?ania ?rodków pomi?dzy ró?nymi kontami, pomi?dzy dystrybutorami w ramach jednego, zamkni?tego systemu. Korzystanie z „Bezpo?rednich P?atno?ci" oraz innych dodatkowych opcji udost?pnionych dla Ciebie w ramach Wirtualnego Portfela MonaVie, stanowi o sile i ogromnych mo?liwo?ciach jakie daje system. Narz?dzie to pozwoli Tobie rozwija? w?asny biznes oraz ma szans? pos?u?y? wi?kszej liczbie dystrybutorów.

Podczas sk?adania zamówienia przez Internet i swoje Wirtualne Biuro zwró? prosz? uwag? czy posiadasz odpowiedni? wielko?? ?rodków na swoim koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie, tak aby wystarczy?y one na pokrycie wszelkich kosztów zwi?zanych z zamówieniem (dotyczy to równie? podatku oraz kosztów wysy?ki). Po zalogowaniu si? do swojego Wirtualnego Biura b?dziesz móg? sprawdzi? saldo swoich ?rodków jakie znajduj? si? w Twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie.

Je?eli chcia?by? zap?aci? za swoje zamówienie wykorzystuj?c kombinacj? p?atno?ci tj. cz??ciowo p?ac?c ze ?rodków zgromadzonych na koncie w Wirtualnym Portfelu MonaVie oraz cz??ciowo p?ac?c wykorzystuj?c inn? form? p?atno?ci (np. kart? kredytow?), prosimy Ci? o kontakt z Biurem Obs?ugi Dystrybutorów i z?o?enie takiego zamówienia przez telefon.

Nowe opcje systemu "Bezpo?rednia P?atno??" ju? wkrótce

Aktualnie "Bezpo?rednia P?atno??" jest dost?pna jedynie dla zamówie? indywidualnych oraz dla tych, które nie s? realizowane za pomoc? programu Automatycznej Wysy?ki. W najbli?szej przysz?o?ci jednak b?dziesz móg? dokonywa? p?atno?ci za transakcje wykonywane w programie Automatyczna Wysy?ka jak równie? dokonywa? cz??ciowych p?atno?ci wchodz?c na swoje Wirtualne Biuro i konto we Wirtualnym Portfelu MonaVie.

Ju? niebawem kolejne og?oszenia nowych rozwi?za? w systemie "Bezpo?rednia P?atno??".

wró? do poprzedniej strony

Wirtualny Portfel MonaVie: Koszty utrzymania i op?aty

Wirtualny Portfel MonaVie umo?liwia Ci dost?p do Twojego konta u?ywaj?c Twojego Numeru Dystrybutora. Maj?c tak? mo?liwo?? mo?esz logowa? si? do zarówno swojego Wirtualnego Biura jak i Wirtualnego Portfela MonaVie u?ywaj?c jeden, ten sam numer.

Mo?esz uzyska? dost?p do swojego konta w Wirtualnym Portfelu MonaVie w jeden z trzech sposobów:

 • Nr Identyfikacyjny Dystrybutora
 • Nr Identyfikacyjny Wirtualnego Portfela MonaVie
 • Adres email zapisany w twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie

Koszty utrzymania konta

Miesi?czny koszt utrzymania konta to op?ata w wysoko?ci 0,70 Euro pobierana z Twoich ?rodków na koncie lecz tylko w przypadku je?eli z niego korzysta?e? (by?e? aktywny) w trakcie ostatnich 4 tygodni. MonaVie pokryje koszty utrzymania Twojego konta je?eli osi?gn??e? rang? i otrzymujesz prowizje z pozycji Br?zowy Kierownik (Bronze Executive) lub wy?ej w którymkolwiek okresie trwania uprzedniego miesi?ca.

Transakcje wyp?aty ?rodków
Op?ata za realizacj? przelewu wynosi jedynie 2,50 Euro za ka?dorazow? wyp?at? ?rodków.

Przypominamy, ?e opcja wyp?aty ?rodków umo?liwia Ci przelewanie Twoich pieni?dzy na Twoje prywatne konta bankowe. Mo?esz ograniczy? liczb? dokonywanych transakcji poprzez aktywacj? opcji Automatyczna Wyp?ata, która dost?pna jest w Twoim Wirtualnym Portfelu MonaVie. Narz?dzie to umo?liwia Tobie przelewanie ?rodków na bazie tygodniowych lub miesi?cznych wyp?at lub w jakimkolwiek innym terminie w momencie gdy saldo osi?gnie ustalony przez Ciebie poziom.

Zach?camy Ci? równie? do korzystania z opcji "Bezpo?rednia P?atno??", która to umo?liwia dokonywanie p?atno?ci za zamawiane produkty ?rodkami znajduj?cymi si? na Twoim rachunku w Wirtualnym Porfelu MonaVie.

Ponadto korzystanie z tej opcji zamienia Twój Wirtualny Portfel MonaVie w wyj?tkowe narz?dzie s?u??ce do regulowania p?atno?ci zdejmuj?c z Ciebie obowi?zek przysy?ania ?rodków na inne konta. Obecnie mo?esz korzysta? z tej opcji dokonuj?c zakupów poza programem Automatyczna Wysy?ka poprzez swoje Wirtualne Biuro lub dzwoni?c na numer Biura Obs?ugi Dystrybutorów.

Je?li masz jakiekolwiek pytania zadzwo? prosz? do naszego reprezentanta Biura Obs?ugi Dystrybutorów pod bezp?atny numer 00 800 121 37 38 lub wy?lij email na adres polska@monavie.com.

wró? do poprzedniej strony

Sep 14, 2009

MonaVie Commissions Is Pioneering How You Receive and Use Your Earnings

MonaVie Commissions Account Setup
Use DirectPay for Product Purchases
Maintenance and Fees Information

Setting Up and Using Your MonaVie Commissions Account

Similar to a virtual bank account, MonaVie Commissions provides you with the convenience of securely transferring your earnings into a U.K. savings or cheque account of your choice.

Other benefits of MonaVie Commissions include:

 • Live, 24-hour access to commission payments
 • A way to track payments and transactions in local currency
 • Ability to download information into a workable Microsoft Excel file
 • An exchange tool to convert profits into foreign currency*

Please note that when your MonaVie Commissions account is funded for the first time, you will receive an email notification from MonaVie Commissions. From here, activating and using your MonaVie Commissions account begins.

HOW TO ACTIVATE YOUR ACCOUNT

 1. Follow the link in the MonaVie Commissions email to www.monaviecommissions.com.
 2. Click Activate Account.
 3. Enter your MonaVie Distributor ID number and select your date of birth.
 4. Follow the onscreen instructions, and fill in all required fields.
  Click here for video demonstration.

Once you are logged in, MonaVie Commissions will allow you to set up automatic fund transfers on a weekly or monthly basis, or whenever your account balance reaches a specific amount.

HOW TO CASH OUT FUNDS

 1. Click Cash Out.
 2. Select an account to transfer funds to, or create a new account.
 3. Enter amount to transfer.
 4. Verify the information and click Confirm.
  Click here for video demonstration.

Once you are logged in, MonaVie Commissions will allow you to set up automatic fund transfers on a weekly or monthly basis, or whenever your account balance reaches a specific amount.

HOW TO SET UP AUTOMATIC CASH OUT

 1. Log in to your MonaVie Commissions account at www.monaviecommissions.com.
 2. Click Profile.
 3. Click Add/Update next to the "Automated Remove Funds Configuration" option (under "Other Information").
 4. Select an account to transfer funds to, or create a new account.
 5. Choose an automatic cash out schedule.
 6. Enter the amount you want transferred or select "Full Balance."
 7. Verify the information and click Confirm.

We would also like to encourage you to read the topics outlined in the FAQs. If you have questions about the MonaVie Commissions website, please send an email to mvcommissionssupport@monavie.com.

You can also view the details of your commission payments each week by accessing your Virtual Office. Click Member Info and then Past History under "Commissions."

* Subject to withholding taxes.
† This notification is sent to your personal email address that you provide upon enrolling and setting up your Virtual Office. Please make sure this information is updated.

Return to top of page

Use DirectPay for Product Purchases


MonaVie is pleased to offer you a payment method for ordering wholesale products and sales tools through your Virtual Office or when contacting Distributor Support.

Simplifying the Payment Process

Our MonaVie Commissions DirectPay option simplifies your purchasing experience by allowing you to pay for MonaVie products with funds from your MonaVie Commissions account.

You can use this feature by simply selecting the MonaVie Commissions DirectPay option when go to purchase your next order in your Virtual Office.

No Bank Account Required for Purchases

DirectPay transforms your account into an exclusive online payment tool and adds to the features already available to you through MonaVie Commissions. This means you can use your compensation earnings to buy products without having to set up a banking or cheque account. It also removes the hassle of having to first transfer funds from your MonaVie Commissions account to a separate account and then paying for your product through another payment method.

As always MonaVie Commissions provides you with full reporting and tracking capabilities. With the DirectPay option, you can now conveniently track and manage your business expenses in one area (www.monaviecommissions.com), while keeping those transactions separate from personal finances.

A Powerful Business Tool

Remember that you can transfer funds from one MonaVie Commissions account to another through the peer to peer transfer option. Along with DirectPay and the other features available to you, MonaVie Commissions is powerful, online tool that can help you expand your business and serve a broader group of distributors.

Please note that when purchasing products online through your Virtual Office, you must have enough funds in your MonaVie Commissions account to cover the complete cost of the order (including tax and shipping charges). You can see the balance on your MonaVie Commissions account when you log into your Virtual Office.

If you wish to pay for your order using a combination of funds in your MonaVie Commissions account and a different form of payment (i.e. credit card), you must contact Distributor Support to place your order.

New DirectPay Features Coming Soon

Currently, DirectPay is only available for individual or non-AutoShip orders. However, in the near future, you will be able to pay for your AutoShip orders and make partial payments through your Virtual Office with your MonaVie Commissions account.

Stay tuned for future announcements as we develop the DirectPay system.

Return to top of page

MonaVie Commissions: Maintenance and Fees

MonaVie Commissions allows you to access your account by using your Distributor ID number. Providing you with this option also allows you to login to your Virtual Office and MonaVie Commissions account through one distinct number.

You can access your MonaVie Commissions account in one of three ways:

 • Distributor ID
 • MonaVie Commissions ID
 • Email address tied to your MonaVie Commissions account.

Account Maintenance

A monthly maintenance fee of £0.70 (GBP) will be charged to your account if there has been activity in your account within the last four weeks. MonaVie will cover the cost of the fee if you are "paid as" a Bronze Executive or above during the prior month.

Cash Out Transactions
When using the cash out feature, please note that there is a modest fee of £1.00 (GBP) per cash out.

Remember, the cash out feature allows you to transfer your funds to a personal bank or cheque account. You can reduce the number of times you cash out, by taking advantage of MonaVie Commissions Automatic Cash Out feature.

We also encourage you to take advantage of our DirectPay feature, which allows you to use funds in your MonaVie Commissions account to pay for product.

Remember, using this option turns your MonaVie Commissions account into a powerful payment tool and removes the need to transfer funds to other accounts. Currently, you can select the DirectPay payment option when purchasing non-AutoShip orders through your Virtual Office or when you contact Distributor Support.

If you have any questions please speak to a Distributor Support representative by calling 0808 234 3565 or sending an email to UnitedKingdom@monavie.com.

Return to top of page

Sep 8, 2009

MonaVie International Subscription

Sep 8, 2009

MonaVie International Events

Sep 3, 2009

MonaVie International

Please visit the new home of MonaVie International at www.motminternational.com

Sep 2, 2009

Randy and Tara Schroeder Named International Distributor Ambassadors for MonaVie

Watch MonaVie Founder, Chairman, and CEO Dallin A. Larsen explain Randy and Tara's New Role.

Dear MonaVie,

Just over one year ago, we became  MonaVie distributors. At that time, we did not understand exactly how and why MonaVie had so effectively distinguished itself from all industry competitors. Today, one year later, we do understand.

MonaVie embodies the finest principles that govern network marketing today. They've built a hugely successful domestic business based on its Five Star Opportunity: the right product, management, compensation, timing, and cause. Their success is evidenced by recent accolades (e.g., being highly ranked in Inc. 500) and attributed to its distributor-centric focus.

Recently, the MonaVie Executive Team approached us about the possibility of departing from our conventional distributor role to take on a new role. The new role would consist of us helping to replicate the success of the above-mentioned domestic model on a global scale. After careful thought and prayerful consideration, we have chosen to accept the proposal. 

Though no longer a distributor in the conventional sense of the word, we remain independent, and we are not considered  employees of MonaVie. In this new position, our focus will be on helping you build your businesses internationally. We have relinquished our own personal distributorship and position, and no longer receive compensation from the distributor compensation plan. Rather, we are compensated based on the success of the international markets (excluding the United States and Japan). Simply put, we will be traveling the world of MonaVie as your advocate, providing training and guidance, regardless of group or system affiliations.

In close cooperation with Black Diamonds and above, we will work quickly to introduce an internationally accepted basic training program, while encouraging distributors from each line of sponsorship to continue looking to their upline for additional in-depth training.

Here are a few things that you can expect of us: absolute integrity, complete transparency, and professionalism. Our goal will be that as your prospect or group member attends an international event, that they will see MonaVie (and you) in the very best light...every time.

We are energized by this new opportunity to help MonaVie become the very best in every market. We feel that our two decades of global business building have prepared us well for the challenges that will no doubt present themselves. It is our honor and privilege to accept this role. We very much look forward to our association.

Sincerely,

Randy and Tara Schroeder
International Distributor Ambassadors

Watch MonaVie Founder, Chairman, and CEO Dallin A. Larsen explain Randy and Tara's New Role.

Aug 12, 2009

MonaVie Hits Inc. Magazine Top 500 List: 1st in Food and Beverage, No. 3 in Revenue

Inc. magazine announced its 28th annual Inc. 500 ranking of the fastest-growing private companies in the United States. With over 27 million businesses registered in the United States, the Inc. 500 list represents the top-tier businesses in America today. MonaVie topped the charts, reigning in at No. 1 in the Inc. 500 Food & Beverage category, No. 3 in Revenue, and No. 18 on the overall Inc. 500 list.

"This achievement puts MonaVie in rarified company," says Jane Berentson, Editor of Inc. magazine. "The elite group MonaVie recently joined has, over the years, included companies such as Microsoft, Timberland, Intuit, Jamba Juice, Oracle, and Under Armour."

The Inc. 500 list will appear in the September edition of Inc. magazine, along with a special interview with MonaVie Founder, Chairman, and CEO, Dallin A. Larsen.

"When Henry Marsh, Randy Larsen, and I sat down at a kitchen table back in 2004 and literally dreamed up MonaVie from our hearts and minds, we knew we wanted to create a global business with a spirit of abundance and giving back," says MonaVie Founder, Chairman, and CEO Dallin A. Larsen. "Being named to this list—and ranking number one in our Food and Beverage Category—is a testament to dreaming big and working hard. In a short four and a half years, we have built a company that has generated what is quickly approaching $2 billion in cumulative sales. We are now perfectly positioned to expand around the world as well as throughout the United States. Considering that many other successful direct selling companies are thirty and forty years old and older, reminds me that at MonaVie, we are still in the infancy stage of our business. I believe our momentum will continue for the next several decades."

About the Inc. 500/5000 list
The 2009 Inc. 500/5000 list measures revenue growth from 2005 through 2008. To qualify, companies must have been founded, and must be generating revenue, by the first week of 2005, and be U.S.-based, privately held, and independent—not subsidiaries or divisions of other companies. The companies of the Inc. 500 represent the top tier of the Inc. 5000, which can be found on Inc.com.

Jul 10, 2009

Prelaunch City Meetings

MonaVie leaders are embarking on prelaunch meetings in your country to provide you with details on our products and to update you on what MonaVie is doing to bring you the full business opportunity. Don't miss out on this opportunity to learn how to prepare for MonaVie's launch in your country.

First Last